ایشتار: خدابانوی عشق

ایشتار: خدابانوی عشق,خدابانوی عشق,ایشتار در اساطیر میانرودان,ایشتار الهه عشق,ایشتار کیست,سایت توره اساطیر باستان,
 اعتقاد به خدابانویی با نام #ایشتار پهنه ی بزرگی از تاریخ و تمدن را در فرهنگهای باستان فراگرفته است. #ایشتار ، #عشتر ، #استر ، #عشتروث و #آستارتا مشخصا نامهایی هستند که همگی اشاره به این الهه بزر
توره اساطیر باستان
منو کاربری