اشه وهیشته: امشاسپند موکل بر حقیقت

اشه وهیشته: امشاسپند موکل بر حقیقت,امشاسپند چیست,اشه وهیشته کیست,اردیبهشت کیست,اردیبهشت چیست,معنای اردیبهشت,اشه وهیشته در اساطیر اریایی,اشه وهیشته در اساطیر ایران,اردیبهشت در اسطیر ایران,سایت توره اساطیر باستان,
#اردیبهشت (پهلوی) یا #اشه_وهیشته (اوستایی) در باور #زرتشتی و  اساطیر #آریایی دومین امشاسپند است. او زیباترین  نماد از نظام جهانی قانون ایزدی و نظم اخلاقی در  هردو ج
توره اساطیر باستان
منو کاربری