ارلیک خان: کلیددار جهنم

ارلیک خان: کلیددار جهنم,کلیددار جهنم,ارلیک خان,اساطیر تور,اساطیر ترک,اساطیر آلتای,اساطیر سیبری,خدایان سیبری,اسطوره شناسی ترک,
 تخت بارگاهش درست در دل اترک(جهنم) قرار دارد. به اعتقاد  تورک ها  ارلیک خان بخاطر شرارتی که داشت  همان آغاز به دستور کایرا خان اداره جهنم را برعهده
توره اساطیر باستان
منو کاربری