هادر:خدای جنگ

اساطیر مجار,اساطیر مجارستان,مجارستان,اسطوره شناسی مجار,خدایان مجار,فلکلور مجارستان,توره اساطیر باستان,هادر,خدای جنگ مجار ها,
هادر فرزند سوم  آران آتا و شافاک آنا بود که در قلعه شخصی آران زندگی میکرد. نقل ها نشان میدهد ۲ برادر دیگر هم داشته است که برای خدا شدن  رقابت کردند و در آخر
توره اساطیر باستان
منو کاربری