تین: آفریدگار اولین

تین: آفریدگار اولین,تین کیست,تین چیست,تین در اساطیر اتروسک,تین در اساطیر روم,تین در اساطیر یونان,اساطیر اتروسک,اتروسک ها,سایت توره,سایت توره اساطیر باستان,
یکی از نکات مهمی که در طول تاریخ متولوژی و اتیمولوژی مطرح میگردد، شباهت قوم #آتروسک با #تورک میباشد.در اساطیر تورک خدا با نام #کوتای و #تنگری و #کایرا  شناخته میشود که هر یک روال زمانی خود را طی
توره اساطیر باستان
منو کاربری