ایئشم دیو

عقاید زرتشت,اساطیر زرتشت,اساطیر ایران باستان,افسانه های ایران باستان,اساطیر آریایی,ایئشم دیو,فرزند اهریمن,وهومنه,توره اساطیر باستان,توره,
یکی از مهم ترین اصول سفارش شده در عقاید #زرتشتی دوری از خشم است. چرا که خشم و کینه زاده #اهریمن است و هیچ روشنی را در آن راه نیست. #ایئشم دیو در باور اساطیر #آریایی یکی از مهیب ترین فرزندان اهریمن اس
توره اساطیر باستان
منو کاربری