خدابانو هاتور

خدابانو هاتور,اساطیر مصر,خدابانوی گاو سر,ایسیس,باست,فرشتگان سرنوشت,ملکه "هت شپ سوت",اولین فرعون زن مصر,توره,توره اساطیر باستان,
بسیاری از منابع باستانی در مورد خدابانو #هاتور از اساطیر تمدن #مصر باستان با قاطعیت نظر صادر نموده اند. می دانیم که او خدابانوی \"گاو سر\" عشق و محبت و حاصل یک دگردیسی از ذات خدابانوی خونخوار جنگ یعنی #
توره اساطیر باستان
منو کاربری