ارنواز بانو

شاهنامه فردوسی,اوستا,اساطیر پیشدادیان,اساطیر آریایی,ارنواز بانو,شهرنواز کیست؟,شهرناز بانو,جمشید شاه,ارنواز کیست؟,ضحاک شاه,فریدون شاه,ایرانویج,مادر ایران کیست؟,اراتوک,توره اساطیر باستان,توره,
در متن #شاهنامه فردوسی و #اوستا ی مقدس و از اساطیر دوران \"پیشدادی\" ایران زمین از بانوان بلندمرتبه #آریایی تبار سخن بسیار است. دو تن از این بانوان #ارنواز و #شهرنواز (بعضا شهرناز نیز خوانده شده) هستند.
توره اساطیر باستان
منو کاربری