آناهید: ایزدبانوی دریا

آناهید: ایزدبانوی دریا,ایزدبانوی دریا,آناهید,آناهید کیست,آناهید الهه,الهه دریا کیست,اساطیر ایران,اساطیر آریایی,خدیان ایران باستان,توره اساطیر باستان,
 یکی از راسخ ترین اعتقادات مردم سرتاسر قاره آسیا باور  به خدابانویی کهن و ازلی موکل بر قدرت \"دریا\" و آبهاست.  در اساطیر  آریایی این خدای بانو را  آناهید نام نها
توره اساطیر باستان
منو کاربری