شارون

اساطیر یونان,خدابانو نیکس,شارون,سایکوپمپ,هادس,رود ستیکس,اربوس,خدایان یونان,شارون کیست؟,توره اساطیر باستان,توره,
در مطالعه اساطیر #یونان باستان در می یابیم که فرزندان خدابانوی ازلی #نیکس به عنوان مادرخدای \"تاریکی\" و از ابتدایی ترین خدایان جهان، همگی به نوعی با خصلت تاریک و پر رمز و راز مادر ارتباط یافته اند. شای
توره اساطیر باستان
منو کاربری