اربوس: خدای جهنم یا جهنم ابدی!

اربوس: خدای جهنم یا جهنم ابدی,اربوس,خدای جهنم,اساطیر یونان,خدایان یونان,اسطوره شناسی یونان,توره اساطیر باستان,
اربوس خدای کهن تاریکی و مه است، یکی از خدایان  اصلی و کهن  یونان ،یکی از بچه های  خائوس. همسر او،  نوکس، خواهر او نیز هست. او پدر بسیار از
توره اساطیر باستان
منو کاربری