تلالوک: خدای خشکسالی

تلالوک: خدای خشکسالی,خدای خشکسالی,تلالوک,اساطیر مایای,اساطیر آزتک,خدایان آزتک,توره اساطیر باستان,
تلالوک در مذهب آزتکی خدایی است که در هنگام خشکسالی  و کمبود باران مورد توجه خاص قرار می‌گرفت.  در چنین مواقعی مراسم مفصل قربانی و عبادت برای وی برپا می‌شد.
توره اساطیر باستان
منو کاربری