فریر

اساطیر وایکینگ,اسااطیر اسکاندیناوی,وانیر,فریر,خدای دریا نیورد,خدابانوی زیبایی فریا,مالک آلفهایم,الف های سپید,درخت ایگدراسیل,دوورف ها,سورت غول آتشین جهنم,پیشگویی راگناروک,توره,توره اساطیر باستان,
اگر این حکم را صادر کنیم که زندگی #وایکینگ ها و اساطیر #اسکاندیناوی بر پایه مفهوم \"جنگ\" پایه ریزی شده است اغراق چندانی نکرده ایم! اما این موضوع مطلق نیست. میدانیم که خاندان #وانیر از تبار خدایان و پان
توره اساطیر باستان
منو کاربری