یل آتا: خدای بادها

یل آتا: خدای بادها,خدای بادها,یل آتا,اساطیر تورک,اساطیر ترک,خدایان تورک,توره اساطیر باستان,
 او را منبع تمام بادهای جهان میدانند.  یل آتا یا ژل آتا خدای بادها در اساطیر تورک میباشد.  او خدای طوفان ها و تمام بادهایی است که در سراسر زمین وزیده میشود.
توره اساطیر باستان
منو کاربری