آق آنا: الهه آب

آق آنا: الهه آب,الهه آب,آق آنا,آغ آنا,اساطیر ترک,خدایان ترک,خدایان تورک,اساطیر تورک,توره اساطیر باستان,
آغ آنا الهه آب و حیات در متولوژی تورک او وارث آب و حیات زمین است. کسی که به دستور  خدای خدایان  کایرا  روح را بر انسان ها هدیه داد هنوز هیچچیزی وج
توره اساطیر باستان
منو کاربری