شاهدخت هرمیون

اساطیر یونان,شهبانو هلن,زئوس,لدا,هلنیسم,هلنیسم چیست؟,نیمه خدا هلن,فرزندان زئوس,شاهدخت هرمیون,شاه منلائوس,شاهزاده پاریس,قلعه تروا,نبرد تروا,تروا,نئوپتولموس,آشیل,آپولو,شاه آگاممنون,شاهزاده اروستس,شهر اسپارت,
در تمامی عرصه اساطیر #یونان، از شهبانو #هلن فرزند نیمه خدای #زئوس و #لدا به عنوان زیباترین زن در روی زمین یاد شده بود. در چنین شرایطی همه اندیشه ها اینگونه انتظار داشتند که فررند هلن به ارث برنده زیبا
توره اساطیر باستان
منو کاربری