ریگ ودا

ریگ_ودا,سانسکریت,ودا,اساطیر #هند و #آریایی,دیانت #هندو,اساطیر #هند,پیش از میلاد مسیح,هندو_اروپایی,مانانکری,براهما,ویشنو,شیوامانتراگری,
ریگ_ودا یکی از باستانی ترین کتابهای مقدس و توضیح دهنده دیانت #هندو و #اساطیر #هند و #آریایی است. نگارش آن به شخص یا گروه خاصی منسوب نیست اما میدانیم که در حدود 2000 الی 1300 پیش از میلاد مسیح نوشته شد
توره اساطیر باستان
منو کاربری