آرو

اساطیر ارمنی,پاگانیسم,زبان سانسکریت,اساطیر هند,اساطیر زرتشت,اساطیر ارمنستان,خدایان ارمنی,خور,سوریا,آرو,آرامزد,خدابانوآناهیت,خدای خورشید,توره اساطیر باستان,توره,
برای اقوام #ارمنی از زمان دیانت پاگانیستیک این تمدن، بسیاری از خدایان باستانی #سانسکریت با اندکی تغییر در نام و توصیفات جزئی، قابل احترام بوده اند. شاید دیتی که در #هند، #سوریا و در ایران #خور نامیده
توره اساطیر باستان
منو کاربری