کایرا خان: خدای خدایان

کایرا خان: خدای خدایان,کایرا خان,خدای خدایان,اساطیر تورک,اساطیر ترک,خدایان تورک,خدایان ترک,اسطوره شناسی تور,اساطیر آلتای,اساطیر مجار,اساطیر آسیای میانه,توره اساطیر باستان,
در متولوژی تورک او را بزرگترین خدا میدانند.  کایرا خان  یا کاییرخان. او خالق همه چیزهایی است که دیده میشود.  محل زندگی اش طبقه هفدهم آسم
توره اساطیر باستان
منو کاربری