دجال

درق,دجال,اساطیر آلبانی,دیوآتش,دیو جهنم,تورهاساطیر توره,
#درق یا #دجال یکی از اساطیر بزرگ شر در میتولوژی #آلبانی است. همچنین او را دیو آتش یا دیو جهنم نیز مینامند. هدیو }آم نام دجال آلبانی در کتب اسلامی نیز وجود دارد و به نوعی شبیه هم هستند.
توره اساطیر باستان
منو کاربری