اولگن: خدای نیکی

اولگن: خدای نیکی,اولگن کیست,اولگن چیست,اولگن در ااسطیر تورک,اولگن کیمدی,اولگن خدای نیکی,اولگن در شامانیسم,اولگن در تنگری باوری,اساطیر تورک,اساطیر ترک,مرجع اساطیر باستان,مرجع اساطیر ایارن,
ایزد نیکی و بخشایش در اساطیر #تورک ، جایگاه بسیار خاص و والایی دارد. #اولگن یا بای-اولگن در اسطوره شناسی تورک از خدایان پایه و اساسی میباشد.ایشان را با نام های دیگری همچون؛ اولکن، اولکان، اولگون
توره اساطیر باستان
منو کاربری