لوکی: خدای شرارت

لوکی: خدای شرارت,خدای شرارت,لوکی,اساطیر نورس,اساطیر وایینگ,اساطیر ژرمن,اساطیر اسکاندیناوی,توره اساطیر باستان,
لوکی فرزند لافی و فارباوتی است و برادر هلبلیندی و بیلایستر.  لوکی خوش سیما، بذله‌گو و فریبنده، و در عین حال شرارت‌بار و آب‌زیرکاه بود. مدرکی در دست نیست دال بر این
توره اساطیر باستان
منو کاربری