خدابانو ایسیس

خدابانو ایسیس,اساطیر مصر باستان,عقاید پاگانی,فراعنه مصر,تمدن یونان,مریم مقدس,عیسی مسیح,مادونا,هوروس,توره اساطیر باستان,توره,
به جرئت میتوانیم اعتقاد به خدابانو #ایسیس، مادرخدای والاتبار اساطیر تمدن #مصر باستان را گسترده ترین اعتقاد تاریخ بشریت به یک الهه از عقاید پاگانی بدانیم. گستره سلطه اعتقادی ایسیس به عنوان یک مادر خدا
توره اساطیر باستان
منو کاربری