زار

زار,مراسم زار,شاخ آفریقا,اساطیر آفریقا,خدایان آفریقا,بابازار,توره,توره اساطیر باستان,
اگر بخواهیم نگاهی ریشه ای به خاستگاه #زار داشته باشیم باید او را برخاسته از اعتقادات شاخ #آفریقا  بدانیم. اما برای ما ایرانیان شاید نام #زار و مراسم مربوط به آن از مناطق جنوبی کشور و کرانه های #خ
توره اساطیر باستان
منو کاربری