آنموس ها

اساطیر یونان,آنموس ها,آنموس کیست؟,آلوس,آلوس کیست؟,زفیروس,پرسیفون,نوتوس,تایتانها,هلیوس,خدایان یونان,یوروس,هفائیستوس,بوریاس,هادس,توره اساطیر باستان,توره,
در اعتقاد پانتئون اساطیر #یونان باستان، در جست و جوی خدایان موکل بر قدرت فصول سال به نام #آنموس ها بر می خوریم. اگر بخواهیم به دنبال اصل و نصب و والدین و فرزندان احتمال آنان بگردیم به نظر دقیقی نخواهی
توره اساطیر باستان
منو کاربری