هاروش: الهه باران

هاروش: الهه باران,الهه باران در اساطیر ایران,الهه باران در اساطیر آریایی,هاروش کیست,هاروش چیست,معرفی هاروش,اساطیر اریایی,اساطیر ایاران,اساطیر ایران,خدیاان باستان ایران,خدایان ایران باستان,اساطیر ملل,سایت توره,سایت توره اساطیر باستان,
در اساطیر قوم #پارت #آریایی یکی ار المانهای  طبیعی بسیار مهم \"باران\" است. قوم #پارت در مناطق  پرباران حاشیه خزر ساکنند و اعتقاد به خدایانی چون #ایندرا  با خاستگاه ب
توره اساطیر باستان
منو کاربری