جهی

بند هشتن,اساطیر آریایی,باورهای زرتشت,اساطیر زرتشت,اهریمن,جهی,جهی کیست؟,هورمزد,دشتان,قاعدگی,توره اساطیر باستان,توره,
 #بندهشن از اساطیر #آریایی و دیانت #زرتشتی بیان میدارد که #اهریمن با تحریک دیو ناپاک و فاحشه یعنی #جهی به پیروزی در برابر نور #هورمزد امیدوار شده و از خواب تاریکی برخاست. پس اهریمن بر پیشانی جهی
توره اساطیر باستان
منو کاربری