امرتات: بانوی پاکی

امرتات: بانوی پاکی,فرشته پاکی,امرتات در اساطیر اریایی,امرتات در اساطیر ایران,امرتات کیست,معرفی امرتات,سایت اساطیر باستان,مرجع اساطیر باستان,مرجع اسطوره,
در اساطیر #آریایی و دیانت #زرتشتی یکی از اصیلترین جنبه های وجودی #هورمزد موضوع "بی مرگی" و "جاودانگی" اوست. این جنبه وجودی در #امشاسپند والاتبار یعنی بانو #امرتات نمود می یابد.#امر
توره اساطیر باستان
منو کاربری