هل: الهه هل هایم

هل: الهه هل هایم,هل,الههگان اسکاندیناوی,اسطوره شناسی اسکاندیناوی,اسطوره شناسی وایکینگ,اسطوره شناسی نورس,خدایان نورس,خدایان وایکینگ,اساطیر وایکینگ,اساطیر نورس,توره اساطیر باستان,
هل، هلا یا هولدا، در اساطیر اسکاندیناوی ملکه و فرمانروای هل‌هایم،  سرزمین مردگان و یکی از نه جهان واقع در اساطیر اسکاندیناوی است.  بر طبق مجموعه ادای منث
توره اساطیر باستان
منو کاربری