چولپان: خدابانوی خالق سیارات

چولپان: خدابانوی خالق سیارات,چولپان کیست,چولپان کیمدی,چولپان ندیر,معرفی چولپان,چولپان در اساطیر تورک,چولپان در اساطیر ترک,سایت توره,سایت توره اساطیر باستان,
یکی از شگفتیهای اساطیر #تورک را باید داشتن ایزدی برای سیارات دانست.تورک ها معتقد بودند بجز اینکه هر سیاره متعلق به یک خدا میباشد اما آفریننده همه سیارات خدای دیگری میباشد که جزو دیتی های خالق محسوب می
توره اساطیر باستان
منو کاربری