تشه یو: خدای جنگ

تشه یو: خدای جنگ,خدای جنگ,تشه یو,اساطیر چین,خدایان چین,اسطوره شناسی چین,توره اساطیر باستان,اساطیر باستان,
تشه یو یا شی یو یا چی یو  دراساطیر  چین، خدای جنگ است  که جنگ او با هوانگ تییا امپراتور زرد معروف است.  برای مردمان چین، چی یو یا همان تشه یو از خر
توره اساطیر باستان
منو کاربری