آفرودیت: خدابانوی عشق و زیبایی

آفرودیت: خدابانوی عشق و زیبایی,خدابانوی عشق و زیبایی در اساطیر یونان,خدابانوی عشق در اساطیر یونان,الهه عشق در اساطیر یونان,الهه زیبایی در اسطیر یونان,اساطیر یونان,اساطیر یونان باستان,سایت توره,سایت توره اساطیر باستان,
بدون هیچ شک و اغراق، در فرهنگ مردم  یونان مشهورترین و محبوبترین  خدابانو  آفرودیت است. او خدابانوی \"عشق\" و \"زیبایی\"  است. عشاق در منتهای رنج عشق او را میخواندند و
توره اساطیر باستان
منو کاربری