ایساناگی و ایسانامی: اولین مخلوقات

ایساناگی و ایسانامی: اولین مخلوقات,ایساناگی و ایسانامی,اولین مخلوقات,اساطیر ژاپن,اسطوره شناسی ژاپن,آیین شینتو,خدایان ژاپن,توره اساطیر باستان,
در باور عقاید  شینتو و اساطیر  ژاپن سخن از  کامی های بسیاری در میان  است. کامی ها (همان خدایان دیگر ملل) اغلب محلی اند و حتی بعضا  فقط توسط چند خانواد
توره اساطیر باستان
منو کاربری