شامانیزم یا شامانچیلیک

شامانیزم یا شامانچیلیک,شامانیزم,شامانیسم,شامانیزم چیست,شامانیسم چیست,شامان گرایی چیست,دین شامانیسم,دین شامانیزم,ایین شامانیزم,ایین شامانیسم,
 #شامانیزم (از سوی شامان ها به معنای تجربه و علم و دانی بیان گردیده) یکی از داشته های بشریت میباشد که اولین بار نشانه های آن در کنار #ارکن_داش یافته شده است.شامانیزم بدون شک جزو اولین باورهای جها
توره اساطیر باستان
منو کاربری