اورد،ورداندی و اسکولد: فرشتگان سرنوشت

اورد،ورداندی و اسکولد: فرشتگان سرنوشت,فرشتگان سرنوشت در اساطیر نورس,سرنوشت در اساطیر نورس,اورد،ورداندی و اسکولد,اساطیر نورس,خدایان نورس,اساطیر اسکاندیناوی و وایکینگ,اساطیر وایکینگ,اساطیر شمال اروپا,توره اساطیر باستان,
نورنها در اساطیر  نورس نیمه الهگان، یا فرشتگان سرنوشت هستند.  این سه خواهر به نامهای اورد (به معنی سرنوشت)، ورداندی(بایستگی و ضرورت)  واسکولد (زمان حال) ه
توره اساطیر باستان
منو کاربری