اومای خاتون: الهه مهربانی

اومای خاتون: الهه مهربانی,الهه مهربانی,اومای خاتون,الهگان تورک,خدایان تورک,اساطیر تورک,فولکلور تورک,اساطیر ترک,خدایان ترک,اسطوره شناسی تورک,توره اساطیر باستان,
 او را ایزدبانوی خوبی ها می دانند. نامش  اومای یا هومای میباشد. اومای به نوعی الهه حافظ کودکان نیز میباشد. لباس هایش سفید است. ۳ شاخ دارد(نمادین). گیسوان اومای آنا به حدی بلن
توره اساطیر باستان
منو کاربری