گولم: شهاب سنگ آتشین

گولم: شهاب سنگ آتشین,گولم,شهاب سنگ آتشین,اساطیر یهود,خدایان یهود,اسطوره شناسی یهود,توره اساطیر باستان,
در تلمود ذکر شده است که آدم اولین بار به صورت  گولم خلق شد. مانند آدم گولم نیز از گِل توسط افرادی که به خداوند نزدیک هستند خلق میشود.  بخش سنهدرین 65 ب در
توره اساطیر باستان
منو کاربری