طبقات آسمان در باور مردم آزتک

طبقات آسمان در باور مردم آزتک,طبقات آسمان,باور مردم آزتک,آسمان در اساطیر آزتک,آسمان در اساطیر سرخپوست,اساطیر آزتک ها,اساطیر سرخ پوستان,سایت توره اساطیر باستان,
در اسطوره شناسی قوم مجهول و اسرار آمیز #آزتک میتوان  به باورهای آنان در مورد طبقات آسمان اشاره کرد. در باور عموم آزتک ها طبقات آسمان به ۱۳ بخش تقسیم میشود؛
توره اساطیر باستان
منو کاربری