خواهران نورن

خدایان سه گانه,اساطیر اروپا,اسازیر اسکاندیناوی,وایکینگ ها,خواهران نورن,یوتون,چاه اورثر,ایگدراسیل,درخت کائنات,ویرد,ورثاندی,اسکولد,پارکای ها,توره اساطیر باستان,توره,
تفکر \"خدایان سه گانه موکل سرنوشت\" همواره موضوعی عمده و بارز در اساطیر ملل اروپایی بوده است. اساطیر #اسکاندیناوی و فرهنگ اقوام #وایکینگ نیز از این قاعده پیروی کرده است. #نورن ها خواهران سه گانه سرنوشت
توره اساطیر باستان
منو کاربری