اریس: خدابانوی نفاق

اریس: خدابانوی نفاق,اریس: خدابانوی نفاق در ااسطیر یونان,اسطیر یونان,اریس کیست,خدایان یونان باستان,اسامی خدایان یونان,اساطیر باستان یونان,توره اساطیر باستان,مرجع اساطیر باستان,
در اساطیر  یونان باستان روایت کلیدی با عنوان  \"سیب نفاق\" وجود دارد که شاید نقطه عطفی برای بسیاری  از آثار ادبی و حماسی حتی  ایلیاد  هومر باشد. در واقع 
توره اساطیر باستان
منو کاربری