خنوم

تمدن مصر,اساطیر مصر,رع,اوسیریس,تحوت,خنوم,خدای بز سر,آسترالهایی,خدای پره موریال,رود نیل,پدر رود نیل,سوبک تمساح سر,توره,توره اساطیر باستان,
در عرصه اساطیر تمدن عظیم #مصر شاید ما همواره خدایانی را دیده و شناخته ایم که پس از اتحاد مصر علیا و سفلی در سلسله های متاخرتر فراعنه، به عنوان یک پانتئون رسمی و ملی-مذهبی پذیرفته شده اند. برای همه ما
توره اساطیر باستان
منو کاربری