کارون

کارون,فلات ایران,تمدن عیلام,کرانه کارون,خدایان عیلامی,خدابانو پینیکیر,اینشوشیناک,خدای بزرگ پاترون,توره,اساطیر توره,
برای فلات ایران رود عظیم #کارون همواره فیروزه ی انگشتری تمدن بوده است. اولین تمدن بزرگ و اصلی فلات ایران یعنی تمدن #عیلام تمامی آبادانی و بزرگترین شهرهای خود را در کرانه #کارون بنا نهاده بود و امپراتو
توره اساطیر باستان
منو کاربری