اولوکایین: درخت حیات

اولوکایین: درخت حیات,درخت حیات,اولوکایین,اساطیر تورک,درخت مقدس,درخت حیات تورک ها,درخت حیات ترک ها,توره اساطیر باستان,
درختی که توسط خدای خدایان خلق شد.  کایرا خان همزمان با آفرینش جهان آن  را هم آفرید. درختی که زمین تا آسمان جهان را در برگرفته است. شاخه هایش تا به آسمانهاست. ریشه هایش ت
توره اساطیر باستان
منو کاربری