زریز

فرزندان اهریمن,فرزند اهریمن کیست؟,اساطیر آریایی,دیانت زرتشتی,کمالگان,انگره ـمینیو,زریز,زریز کیست؟,امرتات,خرفستران,سنت زرتشت,توره اساطیر باستان,توره,
به هنگام آشنایی با لشگر فرزندان #اهریمن در اساطیر #آریایی و دیانت #زرتشتی، نام #کمالگان که فرزندان ارشد #انگره_مینیو و پلیدترین دیوان هستند را در صدر می یابیم و خاتمه دهنده نام های آنان #زریز است! #ز
توره اساطیر باستان
منو کاربری