بایچورا: جن های خانه

بایچورا: جن های خانه,بایچورا,بایچورا چیست,بایچورا کیست,اساطیر تورک,اساطیر ترک,توره,اساطیر باستان,جن ها,اجنه,
با چند نام بین تورک ها شناخته میشود.  بیشتر در خانه و پشت بام زندگی میکند. تنها  تصویری که از او در نقل ها وجود دارد چهره زنانه اوست.  لباسی سرخ به تن دارد.
توره اساطیر باستان
منو کاربری