کیزاگان خان: خدای جنگ

کیزاگان خان: خدای جنگ,کیزاگان خان,خدای جنگ,اسطیر تورک,اساطیر ترک,خدایان ترک,خدایان تورک,اسطوره شناسی تورک,توره اساطیر باستان,
کیزاگان خان یا  کیزیگان خان ایزد جنگ/خدای جنگ ▫️در طبقه ۹ آسمان زندگی میکند. او فرزند  کایرا خان است. بسیار قدرتمند است.  ▫️
توره اساطیر باستان
منو کاربری