بورکوت: عقاب مقدس

بورکوت: عقاب مقدس,عقاب مقدس,بورکوت,اساطیر تورک,اساطیر ترک,خدایان تورک,اسطوره شناسی تورک,توره اساطیر باستان,
عقابی با دو سر که بسیاری از حکومت های بزرگ جهان از  آن استفاده کرده اند. نامش  مرکوت یا  برکوت است. در بیشتر حکومت تورک ها نیز مورد استفاده قرار گرفته است. 
توره اساطیر باستان
منو کاربری