رشن: خدای دادگری

رشن: خدای دادگری,خدای دادگری,رشن,اساطیر آریایی,خدایان آریایی,اسطوره شناسی آریایی,توره اساطیر باستان,
رشن از ایزدان بزرگ آریایی در  مزدیسنا و ایزد دادگری‌است.  در روز پسین (آخرت) به عنوان سومین داور پس از  مهر و  سروش حضور دارد.  یشت دوازدهم
توره اساطیر باستان
منو کاربری