پوجا

اساطیر هند,آیین هندوها,پوجا,سانسکریت,پوجا چیست؟,ما دورگا,شری لاکشمی,توره اساطیر باستان,توره,اعتقادات هند,
در آیین مسلک #هندو و اساطیر #هند عبادت بندگان بر خدایان به اوضاع متنوع انجام میشود. اما میتوان مرسوم ترین این ستایش ها را #پوجا دانست. #پوجا لغتی #سانسکریت با بار معنایی ستودن و نوازش کردن است. به وق
توره اساطیر باستان
منو کاربری