پرنده باران

پرنده باران,اساظیر امریکا,بومیان امریکا,فرزندان اسمان,ایزدان امریکا,اسظوره شناسی امریکا,american mythology,توره اساظیر باستان,
#پرنده_باران در افسانه بومیان #آمریکا پرنده ای بود که باران آورد.  پرنده باران توسط بومیان ساحلی آمریکا به عنوان عامل حیات شناخته می شد.  دلیل آن این بود که باران، یا عامل حیات، بومیان
توره اساطیر باستان
منو کاربری